Privacyverklaring rijschool LesNu

Bij rijschool LesNu hechten we veel waarde aan je privacy. Wij behandelen en verwerken je persoonsgegevens met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid, conform de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 in werking is getreden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De allereerste keer dat je ons persoonlijke gegevens verstrekt is bij het aanvragen van een proefles. Je naam, e-mailadres en telefoonnummer hebben we nodig om contact met je te kunnen opnemen om een afspraak voor een proefles in te kunnen plannen. Als je daarna besluit om bij ons je rijopleiding te gaan volgen, hebben we aanvullende informatie nodig. Wij verzamelen en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die door jou worden opgegeven en waarvan duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, te weten:

• je NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats);
• je geboortedatum;
• je telefoonnummer;
• je e-mailadres;
• je betalingsgegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking

De door jou verstrekte persoonsgegevens mogen wij verwerken omdat dit nodig is voor het uitvoeren en naleven van de lesovereenkomst die je met rijschool LesNu aangaat, dit in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub b van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast mogen wij je persoonsgegevens gebruiken om je te informeren over nieuws met betrekking tot rijschool LesNu en/of eventuele wijzigingen in onze dienstverlening, conform artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

Wij verzamelen je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• het aanmaken van je account om je in te schrijven bij PlanGo (hiermee blijf je online op de hoogte van de vooruitgang van je rijopleiding);

• het inloggen op je PlanGo-account;

• het aangaan van een lesovereenkomst;

• het inplannen van rijlessen;

• het plaatsen berichten op sociaal media;

• het verzenden van facturen voor je rijopleiding;

• het bijhouden van je tegoed;

• het verbeteren van onze dienstverlening;

• het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren;

• het bijhouden van je vorderingen in je theorietraining en praktijklessen.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

Je persoonsgegevens verstrekken wij in principe alleen aan derde partijen indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven, of indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van je lesovereenkomst, of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Derde partijen die samenwerken met rijschool LesNu samenwerkt en toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens hebben een verwerkersovereenkomst getekend, om aan te tonen dat zij rechtmatig werkzaam zijn. In deze verwerkersovereenkomst staat beschreven hoe de beveiliging van je persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Bewaartermijn

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dit nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van de financiële administratie en hierbij horende gegevens geldt een (wettelijke) bewaarplicht van 7 jaar.

Beveiligingsmaatregelen

Om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Alle personen die namens Rijschool LesNu van jouw gegevens kennisnemen, zijn verplicht tot geheimhouding daarvan. Daarnaast hanteert rijschool LesNu een privacybeleid dat voldoet aan de eisen van de AVG.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Op onze website staan verwijzingen naar websites van derden. Wanneer je deze website(s) bezoekt gelden de voorwaarden uit de privacyverklaring(en) van de betreffende website(s). Wij raden je aan om ze aandachtig door te lezen, alvorens van deze website(s) gebruik te maken.

Je rechten

Als je persoonsgegevens aan ons verstrekt, heb je krachtens de AVG diverse rechten, bijvoorbeeld inzage in, rectificatie en het wissen van je gegevens. Daarnaast kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij, de verwerking ervan te beperken, of je toestemming voor verwerking in te trekken, wanneer je maar wilt.

Je kunt je verzoek kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@rijschoollesnu.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 06 – 45 13 96 49. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op je verzoek te reageren.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) met betrekking tot je persoonsgegevens, dan stellen wij jou, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onmiddellijk op de hoogte indien dit een inbreuk op je persoonlijke levenssfeer met zich mee zou kunnen brengen. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij het betreffende datalek hebben ontdekt, of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je hier.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Wij staan je graag te woord. Dit kan online (via het contactformulier). Je kunt ons ook bellen tijdens kantooruren (via het hieronder staande telefoonnummer).

Rijschool LesNu
Langestraat 52
1506 XJ Zaandam
06 – 45 13 96 49