Rijschool voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Rijschool LesNu. Lees deze aandachtig door!

ARTIKEL 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van rijschool LesNu, tenzij rijschool LesNu schriftelijk anders verklaart;

1.2. In alle gevallen, waarin door rijschool LesNu van een bepaling in deze Algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht;

1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Rijschool LesNu is pas gebonden nadat door haar of haar instructeurs gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd;

1.4. Elke opdracht dan wel inschrijving die door rijschool LesNu aan de leerling is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd, tenzij de bevestiging binnen vijf dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken;

1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de leerling wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2. Verplichtingen van rijschool

Rijschool LesNu is verplicht er zorg voor te dragen dat:

2.1       De leerling praktijkles krijgt van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurscertificaat’;

2.2       De Instructeur gebruik maakt van een instructiekaart, elke les samen met de leerling evalueert en hem/haar informatie verschaft over zijn/haar progressie;

2.3       dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid door rijschool LesNu - onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de verkeersschool heeft voldaan. Terugbetaling van een eenmaal gereserveerd en vastgelegd examen bij het CBR of BNOR is niet mogelijk;

2.4       dat de leerling, die via rijschool LesNu het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over dezelfde lesauto als waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto;

2.5       de instructeur de leerling informeert wanneer hij/zij naar de mening van de instructeur klaar is voor het examen;

2.6       de leerling de rijles volledig kan benutten;

2.7       alle noodzakelijke (bedrijfs-)verzekeringen aanwezig zijn, en dat er een goede aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor het geval dat er iets gebeurt waardoor rijschool LesNu aansprakelijk is ten opzichte van de leerling;

2.8       de leerling tijdig wordt geïnformeerd indien de rijles niet door kan gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden. Rijschool LesNu maakt dan een nieuwe afspraak.  Eventuele kosten zullen niet aan de leerling worden doorberekend en hij/zij kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding;

2.9       Rijschool LesNu behoudt zich het recht voor, om gemaakte afspraken binnen redelijke termijn te kunnen wijzigen in verband met binnen gekomen examens en afroepexamens;

2.10     Rijschool LesNu kan de leerling weigeren of de lesovereenkomst en de rijlessen per direct beëindigen wegens dringende redenen, mits zijn/haar gedrag(ingen) hiertoe gerede aanleiding geeft/geven. In een dergelijk geval heeft de leerling geen recht op restitutie van lesgelden/examens en kan rijschool LesNu hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;

2.11     de leerling naar eer en geweten gevraagd wordt of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. In een dergelijk geval mag hij/zij namelijk geen lesauto besturen. NB. Indien de leerling niet naar waarheid antwoordt en tóch rijlessen neemt, zal hij/zij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen, zoals boetes en/of schade toegebracht aan derden.

ARTIKEL 3. Verplichtingen van de leerling

De leerling dient ervoor zorg te dragen dat hij/zij:

3.1       indien hij/zij tussen de 16-18 jaar oud is, voldoet aan de eisen en voorwaarden gesteld op https://www.2todrive.nl/veelgestelde-vragen/populair/#324622688,  en tijdens de rijlessen altijd een legitimatiebewijs bij zich heeft;

3.2       zich houdt aan de door LesNu vastgelegde afspraak (afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles). Rijschool LesNu hanteert een wachttijd van 15 minuten. Bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, dient de leerling de volledige lesprijs te voldoen;

3.3       de volledige lesprijs voldoet indien de rijles niet minimaal 48 uur voor de afgesproken aanvangstijd en datum wordt afgezegd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van LesNu te gebeuren en dient telefonisch te geschieden. NB. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht wanneer er sprake is van een dringende reden, waaronder wordt verstaan: een ernstig ongeval, bij spoedopname in het ziekenhuis of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad. In alle gevallen dient het een en ander schriftelijk te worden aangetoond;

3.4       tijdens de rijopleiding alle adviezen en aanwijzingen van de instructeur opvolgt;

3.5       het met rijschool LesNu overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week nakomt, tot aan de datum van ieder onderzoek naar zijn/haar rijvaardigheid;

3.6       extra lessen volgt indien mocht blijken dat hij/zij aan het einde van een afgenomen rijlespakket nog niet klaar is om rijexamen te doen. Het aantal aangeboden lessen in een rijlespakket vertegenwoordigt niet de opleidingsduur;

3.7       eventuele vakantieperiodes tijdig doorgeeft aan rijschool LesNu. Indien het rijexamen en/of de ingeplande opleiding geen doorgang kan vinden omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar afwezigheid i.v.m. vakantie door te geven bij het aanvragen van het examen of het inplannen van de opleiding, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten;

3.8       bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek) een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) kan overleggen;

3.9       naar waarheid aan rijschool LesNu alle noodzakelijke informatie verstrekt met betrekking tot zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan rijschool LesNu hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien de leerling iets verzwijgt met betrekking tot het hiervoor genoemde, dan heeft rijschool LesNu het recht om de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen, zonder enige restitutie van lesgelden en kan zij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij schade ontstaan als gevolg van de hiervoor genoemde situaties heeft rijschool LesNu het recht om deze te verhalen op de leerling;

3.10     rijschool LesNu vrijwaart van aanspraken op  immateriële of materiële schade aan de zijde van de leerling, noch zal proberen deze te verhalen op rijschool LesNu;

3.11     aan rijschool LesNu melding maakt van eventuele ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling dit nalaat, kan rijschool LesNu niet aansprakelijk worden gesteld;

3.12     rijschool LesNu direct informeert als hij/zij door welke omstandigheid dan ook langer dan drie weken geen rijlessen kan volgen. Een dergelijke opschorting van lessen moet eerst besproken worden met de instructeur en dient door rijschool LesNu te worden goedgekeurd. Als er door een ongeldige reden langer dan drie  weken geen rijles ingepland wordt, zal de geldigheid van het afgenomen rijlespakket automatisch komen te vervallen en kan de leerling geen aanspraak maken op restitutie van reeds betaalde lesgelden.

ARTIKEL 4. Betaling

4.1       Rijschool LesNu brengt geen inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening bij de leerling;

4.2       Rijschool LesNu is gerechtigd  om tijdens de duur van de rijopleiding de lesprijs te verhogen. Dit geldt alleen voor losse lessen (lessen die niet deel uitmaken van een pakket en afzonderlijk worden afgerekend). De prijsverhoging geldt niet voor de pakketlessen, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden;

4.3       Lespakketten kunnen in drie, nader overeen te komen termijnen worden betaald. De eerste termijn dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de eerste rijles voldaan te zijn. Tussen de betalingsdata van de resterende termijnen zit steeds een periode van 3 weken;

4.4       Lesgeld voor losse rijlessen dient steeds twee dagen van tevoren te worden overgemaakt, of kan op de dag van de rijles zelf contant bij de instructeur worden afgerekend. De kosten van theorielessen, leerboeken en lesmateriaal, evenals de borg voor de bij de lescam gebruikte materialen dienen bij aflevering contant te worden voldaan aan de instructeur;

4.5       Indien een betaling waarvan afgesproken is dat deze contant voldaan zal worden uitblijft, dan krijgt de leerling 7 dagen de tijd (vanaf de dag dat de rijles genomen is) om het verschuldigde bedrag via zijn/haar bankrekening over te maken;

4.6       Indien de leerling een eventuele achterstand binnen 3 dagen na een verzonden betalingsherinnering nog niet heeft voldaan, is rijschool LesNu gerechtigd om alle met de leerling gemaakte afspraken te annuleren en het openstaande bedrag te verhogen met administratiekosten. De leerling krijgt dan wederom 3 dagen de tijd om de openstaande vordering alsnog te voldoen. Als hij/zij in verzuim blijft, kan rijschool LesNu hem/haar schriftelijk in gebreke stellen en wordt het te betalen bedrag verhoogd met het wettelijk vastgestelde rentepercentage. Eventueel reeds gemaakte afspraken voor rijlessen zullen dan komen te vervallen en nieuwe afspraken worden pas gemaakt als de openstaande vordering (inclusief eventuele administratiekosten en rente) voldaan is;

4.7       Indien de leerling verzuimt om het verschuldigde bedrag te betalen, kan rijschool LesNu de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. In dit geval is rijschool LesNu gerechtigd om het verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan rijschool LesNu in rekening worden gebracht door advocaten, deurwaarders en andere door rijschool LesNu ingeschakelde personen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de leerling aannemelijk kan maken dat rijschool LesNu minder schade lijdt;

4.8       Indien achterstand in betaling vaker plaatsvindt, zal rijschool LesNu andere betaalafspraken maken met de leerling en de aangegane overeenkomst op basis van contante betalingen ontbinden;

4.9       Bij het niet nakomen van nieuwe betaalafspraken is rijschool LesNu gerechtigd om tot uitstel van rijlessen en opzegging van de overeenkomst over te gaan. Rijschool LesNu dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

ARTIKEL 5. Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets

5.1.      De leerling dient de kosten voor het aanvragen van het rijexamen van tevoren over te maken op de bankrekening van rijschool LesNu, of contant te voldoen bij zijn/haar rij-instructeur. De leerling koopt zijn/haar gezondheidsverklaring online via http://mijn.cbr.nl. Vervolgens dient hij/zij rijschool LesNu (rijschoolnummer 8070Z4) te machtigen om de examenaanvraag in te dienen. Rijschool LesNu koopt dan het examen in bij het CBR, de datum en het tijdstip worden in overleg met de leerling bepaald. Nadat het examen op naam gereserveerd is, heeft de leerling op dezelfde dag nog tot 20:00 u. s’avonds de tijd om het te annuleren. Een dergelijke annulering is onmogelijk in het weekend en op feestdagen, en kan evenmin geschieden tijdens onderhoud van de website van het CBR. Rijschool LesNu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen annuleren van een rijexamen.

NB. Het bovenstaande geldt tevens voor aanvragen voor een tussentijdse toets, herexamen en/of nader onderzoek (BNOR). De kosten hiervoor kunnen verschillen, deze staan vermeld op https://rijschoollesnu.nl/kosten-rijbewijs-tarieven/.

5.2.      Indien het rijexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling, draagt de leerling zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan rijschool LesNu is opgegeven;

5.3.      Rijschool LesNu is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie-examen, dan wel het praktijkexamen door te berekenen.

ARTIKEL 6. Praktijkexamen

6.1.      Indien het praktijkexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de leerling omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten;

6.2.      Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, wordt de daaraan voorafgaande voorbereidende rijles door rijschool LesNu aan de leerling in rekening gebracht. De leerling wordt door de daartoe bevoegde instantie z.s.m. geïnformeerd over een nieuwe datum voor het rijexamen;

6.3.      Bij onvoldoende rijvaardigheid van de leerling kan rijschool LesNu besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.

ARTIKEL 7. Beëindiging van de lesovereenkomst

Rijschool LesNu en/of de leerling heeft/hebben het recht om de lesovereenkomst te ontbinden als:

7.1       rijschool LesNu sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk informatie heeft verzwegen en/of onjuiste informatie heeft verstrekt;

7.2       rijschool LesNu sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van zijn/haar lessen;

7.3       deze niet voor een aantal lessen is aangegaan. In dit geval hebben zowel rijschool LesNu als de leerling het recht om de lesovereenkomst tussentijds te beëindigen. Er dient daarbij een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen, ingaande op de eerste dag van een kalendermaand. In onderling overleg kan van deze termijn worden afgeweken. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag, heeft de leerling in dit geval recht op restitutie, onder aftrek van eventueel reeds aan de bevoegde instantie betaald examengeld (mits van toepassing, zie hiervoor artikel 7.6) en reeds genoten rijlessen (hiervoor wordt de prijs per losse les berekend) , alsmede administratiekosten. De leerling is niet verplicht om gedurende deze opzegtermijn rijlessen te volgen;

7.4       als er sprake is van dusdanig dringende redenen, dat van rijschool LesNu of de leerling onmogelijk verwacht kan worden om deze voort te zetten. In het geval van beëindiging door rijschool LesNu, zal dit geschieden onder terugbetaling aan de leerling van de (les)gelden waarvoor rijschool LesNu nog niet heeft gepresteerd. Indien de leerling de lesovereenkomst beëindigt en deze aangegaan is voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, zal rijschool LesNu hiervoor de prijs van een los lesuur in rekening brengen. Als het lesgeld in een keer vooruitbetaald is, dan zal rijschool LesNu het verschuldigde bedrag terugbetalen, verminderd met het door de leerling betaalde examengeld (mits hij/zij daar recht op heeft, zie hiervoor artikel 7.6) plus de reeds genoten rijlessen (berekend als het aantal maal de prijs per losse rijles), onder aftrek van eventuele kortingen;

7.5       De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de leerling;

7.6       Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling recht op restitutie van aan rijschool LesNu betaalde examengelden ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief, behalve als de lesovereenkomst betrekking heeft op een lespakketaanbieding waarin de kosten van het rijexamen zijn inbegrepen en mits rijschool LesNu deze examengelden nog niet heeft afgedragen aan de betreffende bevoegde instantie. Bij op naam gereserveerde examens vervalt sowieso het recht op restitutie van examengelden.

ARTIKEL 8. Vrijwaring

Rijschool LesNu vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen, tenzij:

8.1       de leerling zich zodanig misdraagt, dat er, ondanks ingrijpen van de instructeur, een verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;

8.2       de leerling tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, en/of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt. Als de leerling medicijnen moet gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, dient hij/zij rijschool LesNu daarover te informeren;

8.3       de leerling een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en hij/zij dat heeft verzwegen;

8.4       de leerling onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn/haar medische beperkingen.

ARTIKEL 9. Aansprakelijkheid van rijschool

De aansprakelijkheid van rijschool LesNu is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend. Rijschool LesNu is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

ARTIKEL 10. Klachten

Indien de leerling klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient hij/zij dit ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden om tot een oplossing te komen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden afgehandeld, kan de leerling deze schriftelijk voorleggen aan de directie van rijschool LesNu.

ARTIKEL 11. Bemiddelingsregeling

11.1     Als er sprake is van een geschil tussen de leerling en rijschool LesNu met betrekking tot verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden, kan de leerling een beroep doen op de bemiddelingsregeling van de SRB (Stichting Rijschool Belang), mits hij/zij zich eerst tot rijschool LesNu heeft gewend en dit niet heeft geleid tot een oplossing van het betreffende geschil.

11.2     Het beroep op bemiddeling dient schriftelijk te worden gedaan, binnen een periode van vier weken nadat het geschil is ontstaan, door een verzoek te sturen naar Stichting Rijschool Belang, t.a.v. Bemiddelingscommissie, Antwoordnummer 2006, 6500 VC Nijmegen. De leerling dient in het verzoek de volgende gegevens te vermelden: zijn/haar naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, de datum waarop hij/zij het verzoek verzonden heeft, een heldere beschrijving van zijn/haar verzoek en een kopie van zijn/haar lesovereenkomst, evenals eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die zijn/haar klacht verduidelijken;

11.3     Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van rijschool LesNu dan wel de leerling om het geschil door een bevoegde rechter te laten beslechten niet in de weg.

ARTIKEL 12. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden rijschool LesNu verwerkt conform de Avg (Algemene verordening gegevensbescherming).

Dankzij deze verwerking kan rijschool LesNu:

12.1     de lesovereenkomst uitvoeren;

12.2     de leerling een optimale service verlenen en haar verplichtingen jegens hem/haar nakomen;

12.3     hem/haar tijdig voorzien van actuele rijlesinformatie en hem/haar gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

N.B. De door de leerling verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan derden (ten behoeve van direct marketingactiviteiten) indien de leerling hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

ARTIKEL 13. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

13.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van rijschool LesNu.

PS. Heb je de voorwaarden van de examengarantie nog niet gelezen? Meer informatie hierover kun je vinden op de Examengarantie-rijbewijspagina.

 

Heb je vragen of opmerkingen?
Schroom niet om deze te stellen via ons rijschool-contactformulier.