Algemene voorwaarden 

 

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Rijschool Lesnu. Lees deze aandachtig door!

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van Rijschool Lesnu, behoudens indien en voor zover Rijschool Lesnu schriftelijk anders verklaart.

1.2. In alle gevallen, waarin door Rijschool Lesnu van een bepaling deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Rijschool Lesnu is pas gebonden nadat door haar of haar medewerkers gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.

1.4. Elke opdracht dan wel inschrijving die door Rijschool Lesnu aan de cursist is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd, tenzij de bevestiging binnen vijf (5) dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2. Verplichtingen van de rijschool

Rijschool Lesnu is verplicht er zorg voor te dragen dat:

2.1. de rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);

2.2. de volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht;

2.3. de cursist zoveel mogelijk rijdt in/op hetzelfde motorrijtuig en in principe ook het rijexamen in/op datzelfde motorrijtuig aflegt;

2.4 de aanvraag voor het rijexamen door Rijschool Lesnu – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk is ingediend bij de bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de cursist is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan de verkeersschool heeft voldaan;

2.5. de eigen verklaring van de cursist getoetst is op juiste verstrekte gegevens;

2.6. alle noodzakelijke (bedrijfs)verzekeringen aanwezig zijn;

2.7. de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij dit dient te melden aan Rijschool Lesnu.

 

Artikel 3. Verplichtingen cursist

3.1. De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

3.2. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.

3.3. Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijd die de cursist te laat was. In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.

3.4 Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 24 uur voorafgaand aan de les melden aan Rijschool Lesnu. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht, en wordt een andere lesafspraak gemaakt.

3.5. Een rijles die binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.

3.6. Voor de aanvraag van het theorie-examen, praktijkexamen, de tussentijdse toets of een andere deeltoets dient de cursist de rijschool te machtigen via mijn.cbr

om de reservering van het examen te bevestigen.

3.7.Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen, dient de cursist aan Rijschool Lesnu alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- , alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.

3.8. De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. Rijschool Lesnu is niet aansprakelijk indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.

3.9. Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan Rijschool Lesnu. Indien de cursist dit nalaat, dan is Rijschool Lesnu hiervoor niet aansprakelijk.

 

Artikel 4. Betaling

4.1

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de cursist verplicht het overeengekomen bedrag voor de praktijk- en theorielessen contant te voldoen. De kosten van leer- en lesboeken ten behoeve van praktijk- en /of theorielessen dienen bij aflevering contant te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Rijschool Lesnu is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs aan te passen.

De cursist heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijswijziging.

4.3. Indien een rijles niet contant wordt voldaan aan de instructeur, dan ontvangt de cursist een factuur. Indien deze factuur niet binnen veertien dagen wordt voldaan, is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim van de cursist, is hij/zij een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

4.4. Indien de cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

4.5. Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft Rijschool Lesnu het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere tussen de partijen gesloten overeenkomsten, hetzij niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen, zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

4.6. De cursist kan dan aan die overeenkomst(en) geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en volledig verschuldigd is. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.

 

Artikel 5. Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets

5.1.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de examenaanvraag contant en gelijktijdig met de invulling van de benodigde bescheiden en de eigen verklaring aan Rijschool Lesnu te worden voldaan.

5.2. Indien het rijexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan Rijschool Lesnu is opgegeven.

5.3. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie examen, dan wel het praktijkexamen door te berekenen.

 

Artikel 6. Praktijkexamen

6.1. Indien het praktijkexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de cursist zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

6.2. Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, kan Rijschool Lesnu de cursist een lesuur in rekening brengen voor het opnieuw vast te stellen examen.

6.3. Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan Rijschool Lesnu besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.

 

Artikel 7. Beëindiging van de lesovereenkomst

7.1. Indien de overeenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan, hebben zowel Rijschool Lesnu als de cursist het recht om de lesovereenkomst tussentijds te beëindigen. Er dient daarbij een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen, ingaande op de eerste dag van een kalendermaand. In onderling overleg kan van deze termijn worden afgeweken. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag, heeft de cursist in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan de bevoegde instantie betaalde examengeld en reeds genoten rijlessen, alsmede administratiekosten. De cursist is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 3.3.

7.2. Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, dan kan de cursist deze uitsluitend beëindigen als er sprake is van dermate dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat hij/zij deze voortzet, zulks tegen vergoeding van de prijs van een lesuur, verhoogd met administratiekosten. Als het lesgeld in een keer vooruitbetaald is, dan zal Rijschool Lesnu het verschuldigde bedrag terugbetalen, verminderd met het door de cursist betaalde examengeld, plus de reeds genoten rijlessen en administratiekosten, onder aftrek van eventuele kortingen.

7.3. Rijschool Lesnu kan de lesovereenkomst uitsluitend beëindigen als er sprake is van dusdanig dringende redenen, dat van Rijschool Lesnu onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren, zulks onder terugbetaling aan de cursist van die (les)gelden waarvoor Rijschool Lesnu nog niet heeft gepresteerd.

7.4. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist.

7.5. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de cursist in alle gevallen recht op restitutie van aan Rijschool Lesnu betaalde examengelden ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief, voor zover Rijschool Lesnu deze gelden nog niet heeft afgedragen aan die bevoegde instantie. Slechts bij op naam gereserveerde examens vervalt het recht op restitutie.

 

Artikel 8. Vrijwaring

Rijschool Lesnu vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij:

- de cursist zich zodanig misdraagt, dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;

- de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, en/of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;

- de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en deze dat heeft verzwegen.

- de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn/haar medische beperkingen.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Rijschool Lesnu is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend. Rijschool Lesnu is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

Artikel 10. Klachten

Indien de cursist klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze dit ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden om tot een oplossing te komen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden afgehandeld, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de directie van Rijschool Lesnu.

 

Artikel 11. Bemiddelingsregeling

11.1. Ingeval van een geschil tussen de cursist en Rijschool Lesnu met betrekking tot de onderhavige verplichtingen, kan de cursist een beroep doen op bemiddelingsregeling, nadat de cursist zich eerst tot Rijschool Lesnu heeft gewend en dit niet heeft geleid tot een oplossing van het betreffende geschil.

11.2. Het beroep op bemiddeling dient schriftelijk te worden gedaan, binnen een periode van vier weken nadat het geschil is ontstaan.

11.3. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van Rijschool Lesnu dan wel de cursist om het geschil door de gewone rechter te laten beslechten niet in de weg.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Rijschool Lesnu.

 

Deze voorwaarden zijn mede opgesteld door ARAG Legal Services, Postbus 187, 3830 AD Leusden. 

PS. Heb je de voorwaarden van de examengarantie nog niet gelezen? Meer informatie hierover kun je vinden op de Examengarantie-rijbewijspagina.

 

Heb je vragen of opmerkingen?
Schroom niet om deze te stellen via ons rijschool-contactformulier.